Asgari Ücret Hakkında Basın Açıklaması

Asgari Ücret Hakkında Basın Açıklaması

Kamuoyuna;

Bilindiği üzere 29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için temelinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki müteaddit defalar uzatılmış ve son olarak ta 31/12/2021 tarihine kadar uygulanabilmişti.

Kanunini düzenlemedeki temel amaç; Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde istihdamı teşvik ve maliyetleri azaltarak kayıt dışılığı önlemek temelindeydi. Yine teşvik sistemlerindeki temel amaçlara baktığımızda bölgeler, hatta iller arasındaki gelişmişlik farklarının minimize etmek, üretim veya istihdam potansiyellerini artırmak,  iller arasındaki Sosyo-Ekonomik farkları aşağı seviyelere çekmektir.

Ancak hali hazırdaki teşvik sistemleri Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde uygulanmalı iken, siyaset mekanizmaları,  bu teşviklerin kendi illerinde uygulanması için devre girmekte,  birçok ilin aynı anda kapsama alınması ile hedeflenen amaçlardan sapmalar dan olmaktadır.

Kendi ilimiz koşullarını değerlendirdiğimizde; Sanayisi çok gelişmemiş,  Ekonomisi hizmet ve tarım üzerine inşa edilmiş olan bir yapıda ve enflasyonist ortam da göz önüne alındığında, artan maliyet koşulları kayıt dışılığa müsait bir kent tablosunu gözler önüne sermektedir.

İşsizlikle ön sıralarda bulunan kentimizde; 6486 sayılı kanunun sağladığı 6 puanlık teşvik uygulaması, işsizliği önlenmesi ve kayıt dışı istihdamın azalmasında önemli bir etken iken, yasanın 31.12.2021 tarihinde sona ermesi yeni sorun ve sıkıntıların habercisi olmaktadır.

Basit bir hesaplama ile;

2022/ Ocak UYGULANMAKTA OLAN ASGARİ ÜCRET (01.01.2022 – 31.12.2022)
Brüt Ücret (ASG. ÜCRET)        5.004,00
Sigorta Primi % 5 (5510) İND.’Lİ1.626,30 
%6 (6486) İND.’Lİ300,24
SSK’YA ÖDENECEK                 1.326,06

Ocak 2022 verileri ile her personel başına aylık 300,24 TL fazladan maliyet iş camiasına ağır bir yük getirmeye başlamıştır.

Telafisi imkânsız sonuçlar doğmaya başlamadan; mevcut yasanın uzatılması veya yeni bir yasal düzenlemeye ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır.

Saygılarımızla,

Nurullah EDEMEN

DİSİAD YK Başkanı