Üyelik Koşulları

DERNEK ÜYELİKLERİ

 1. A)Asil Üye
 2. B)Fahri Üye
 3. C)Onur Üyesi

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

 1. A)Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,
 2. B)Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi
 3. C)Üye olacak kişinin Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Tabipler Birliği, Mühendisler Odası, Baro, Ziraat Odası v.b. gibi odalar ve kuruluşlardan birisine kayıtlı olması
 4. D)Mensup olduğu kurumda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Koordinatör, Müdür v.b. gibi üst düzey yönetici olmak, yada mensup olduğu kurum ve kuruluş tarafından üye olması için gerekli izni almış olmak.
 5. E)Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

ASİL ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL

 1. A)Dernek üyeliğine başvuru yazılı olup, dernekçe hazırlanmış ”ÜYELİK GİRİŞ FORMU” u doldurmak, imzalamak ve giriş aidatını yatırmakla olur.
 2. B)Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
 3. C)Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 4. D)Derneğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 5. E)Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 6. F)Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir, üyeliği reddedilenlerin giriş aidatı geri ödenir.

ASİL ÜYELİKTEN AYRILMA

 1. A)Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.
 2. B)Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 3. C)Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ASİL ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. A)  Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. B)  Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. C)  Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde ödememek,
 4. D)  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. E)  Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ASİL ÜYELİK HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 2. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, dernek tüzüğüne eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalıklar tanıyan hükümler konulamaz.
 3. Her asil üyenin Genel Kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanacağı gibi hazır olmadığı durumlarda yazılı olarak vekâlet vereceği kişiler de oy kullanabilecek.
 4. Aidat borcunu ödemeyen Genel Kurul toplantılarında söz isteme, seçme, seçilme hakkını kaybeder.
 5. Giriş ve yıllık aidatlar günün şartlarına göre Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenir.

FAHRİ ÜYELİK:

 1. Bilim, kültür, sanat, bürokrat, siyasi, sanayici, işadamı kesimine mensup özel kişilerden ayrıca derneğe maddi, manevi yardımda bulunan ve dernekte bulunması dernek yararına olanlar Yönetim Kurulunun kararı ile “FAHRİ ÜYELİĞE” kabul edilirler.
 2. Fahri üyeler Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak eder ancak oy kullanamazlar.
 3. Fahri üyeler Giriş ve Yıllık aidatları ödemezler.

Yabancı uyrukluların Fahri Üyeliğe seçilmesi halinde ikametgâh şartı aranmaz

ONURSAL ÜYELİK:

 1. Bilim, kültür, sanat, bürokrat, siyasi, sanayici, işadamı kesimine mensup gerçek kişilerden layık görülenlere, 10 yıl ve daha fazla fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet edenlere, para ve malla bir defada veya peyderpey önemli sayılabilecek miktarda bağışta bulunan kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir.
 2. Onursal üyeler genel kurula ve diğer toplantılara katılabilirler ancak oy kullanamazlar.